OUR SOCIAL MEDIA

FOLLOW US

UDEF – ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEKLERİ FEDERASYONU
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
GENEL AYDINLATMA METNİ

2012 yılından bu yana 203 farklı ülkeden yaklaşık 60.000 uluslararası öğrencinin ihtiyaçları ve sorunları ile ilgilenmekte gösterdiğimiz önem ve hassasiyeti UDEF – ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEKLERİ FEDERASYONU olarak kişisel verilerin güvenliği hususunda da göstermektedir.Bu bilinçle, her türlü mecradaki ziyaretçilerimize ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine de büyük önem göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER
Kanun uyarınca T.C Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü- İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü’ne  kayıtlı, “Defterdar Mahallesi Fethi Çelebi Caddesi Fethi Çelebi Çıkmazı No:1 adresinde mukim UDEF-ULUSLARARASI  ÖĞRENCİ DERNEKLERİ FEDERASYONU’’ “Veri Sorumlusu”dur.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
203 farklı ülkeden yaklaşık 60.000 uluslararası öğrencinin ihtiyaçları ve sorunları ile 68 dernek ve 21 gönüllü irtibat aracılığıyla ilgilenen UDEF, gerek kanuni yükümlülüklerini doğrudan yerine getirirken, gerekse bu yükümlülükler ve verilen hizmetlerin dolaylı olarak gerektirdiği durumlarda Kişisel verilerin işlenmesine ihtiyaç duymaktadır. Bu anlamda kişisel verileriniz
UDEF tarafından;

amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
 Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, adli ve idari yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kurum ve kuruluşlara, insani yardım faaliyetleri ile ilgili otoritelere ve ilgili bakanlığa ve ortak faaliyet yürüttüğü aynı amaca sahip insani yardım derneklerine, dışarıdan hizmet alınan danışmanlık, teknoloji ve eğitim şirketlerine aktarılabilmektedir. 
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz; UDEF tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kağıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.
Bu kapsamda; 

İlgili Kişi Grubu Alınan Kişisel veri
Bağışçı Ad-Soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, doğum yılı, telefon numarası, e-posta, adres bilgileri, banka hesap bilgileri, log kayıtları
Gönüllü Ad-Soyad, Kimlik-ehliyet-pasaport bilgileri, cinsiyet, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri, kan grubu, banka hesap bilgileri, medeni durum, askerlik bilgileri, eğitim bilgisi, log kayıtları, vesikalık fotoğraf, adli sicil kaydı, acil durumlarda iletişime geçilmesi amacıyla irtibat kişisi bilgileri, sağlık bilgileri, sertifikalar, iş tecrübesi
İhtiyaç Sahibi Ad-Soyad, Kimlik-pasaport bilgileri, cinsiyet, uyruk, ana-baba adı, doğum yılı, doğum yeri, medeni durum, eğitim bilgisi, imza, adli sicil kaydı, telefon numarası, e-posta adresi, vesikalık fotoğraf, adres bilgileri, kan grubu, banka hesap bilgileri, acil durumlarda iletişime geçilmesi amacıyla irtibat kişisi bilgileri, sizin ve bakmak yükümlü olunan kişiler hakkında ailenizin nüfus kayıt bilgileri, aile durumunuza ilişkin bilgiler, sağlık bilgileri, adli veya idari makamlardan gelen kaydı gereken evrak
Tedarikçi Kurum Temsilcisi Ad-Soyad, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri, vergi numarası, imza, banka bilgileri
Ziyaretçi Ad-Soyad, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, e-posta, adres bilgileri, giriş-çıkış bilgileri, güvenlik kayıtları


tipindeki özel ve genel nitelikli kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2/a-c-ç-e-f bentleri ve 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve UDEF’in meşru menfaatleri hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.
Yukarıda sayılanlar veri tipleri haricinde gönüllülerin dernek ve vakıf üyeliği, sivil toplum kuruluşlarına ilişkin üyelik bilgileri ve sosyal medya hesap bilgileri tipindeki genel ve özel nitelikteki kişisel verileriniz Kanun’un 5/1 ve 6/2 maddeleri kapsamında açık rızanız dâhilinde toplanacak ve işlenecektir. Bu anlamda tarafınızca imzalanan açık rıza metni, aydınlatma metninin ayrılmaz bir parçası olacaktır.
VERİ SAHİPLERİNİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI
Dilediğiniz zaman UDEF’e başvurarak kişisel verilerinizin;

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.
Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak UDEF’e  iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Başvurularınızı;

yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.
Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular UDEF tarafından reddedilecektir.
UDEF’in  işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.
UDEF ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEKLERİ FEDERASYONU


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GÖNÜLLÜ RIZA BEYANI
 Kurumda görünen yerlere asılan ve kurumun internet sitesinde yayınlanan aydınlatma metnini ve bilgilendirme yazısını okuduğumu, Gönüllü olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin; ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ( UDEF ) tarafından başta kanunlardaki esaslar ve yükümlülükler çerçevesinde olmak üzere Aydınlatma Metninde belirtilen; 
Biyometrik fotoğraf, Fotoğraf, Uyruk, Üye olunan STK'lar, Adli Sicil Kaydı
 SAĞLIK DURUMU BİLGİLERİ
Düzenli kullanılan ilaçlar, Geçirilen ameliyatlar, Kan grubu bilgileri, Kullanılan protezler, Sağlık sorunları, Özür ve engel durumu bilgileri
Gibi Kişisel Verilerimin, UDEF ’İn amaç ve yöntemleri ile hukuki sebepler dâhilinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına yönelik bilgilendirildiğimi Aydınlatma metninde belirtilen ilkeler ve amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla özel nitelikteki kişisel verilerimin UDEF tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.
Ayrıca kişisel verilerimin, aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dahilinde Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, başta UDEF ‘in ilgili insan kaynakları birim personeline ve amirlerine,  UDEF yöneticilerine, ilgili mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, başta Sosyal Güvenlik Kurumu olmak üzere gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, adli ve idari yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan işyeri sağlığı ve güvenliği uzmanları ile işyeri hekimlerine, ücret ve her türlü hak edişlerinizin ödenebilmesi amacıyla ilgili finans kuruluşlarına, bordrolama ve ilgili sistemlerin kurulması gibi insan kaynakları yönetimi ve bilişimi sistemlerinin yürütülmesi amacıyla UDEF ’in iş ilişkisi içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlara, özel sağlık sigortası ilişkilerinin kurulması amacıyla UDEF ’in iş ilişkisi içerisinde olduğu sigorta şirketlerine, taşımacılık otoriteleri ve ilgili bakanlığa, dışarıdan eğitim hizmeti alınan danışmanlık şirketlerine, yine UDEF ’in yurtdışı faaliyetleri ve/veya yurtdışından alınan hizmetlerin ifası nedeniyle paylaşımın kaçınılmaz olduğu durumlarda yurtdışına aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.